CBR Plus 4

ايرامونت سي بي ار سوپر 4+ محصولي از شرکت ايرامونت براي تثبيت خاک با استفاده از خاصيت نانو ذرات رس است اين محصول براي تثبيت و تحکيم خاک رس موجود در جاده هاي روستايي بدون پوشش اسفالت و در زيرسازي جاده ها مورد استفاده قرار ميگيرد


ادامه مطلب    کاربرد

 


سوپر جاذب

دو نوع سوپر آب A200 وA300 محصولات مشخص نانو آب ایرانیان هستند که اولي براي کليه مصارف کشاورزي و دومي براي پرورش ، حفظ و نگهداري و جابه جايي نهال و بستر هاي کشت قارچ طراحي شده است چمن آب محصول جديد غني شده ويژه چمن است

ادامه مطلب    کاربرد